Chyba każdy pracownik marzy o awansie, ale warto pamiętać, że niemal zawsze idzie za nim nie tylko podwyżka, ale też większa odpowiedzialność oraz wzmożone oczekiwania ze strony pracodawcy. Istnieją dwa rodzaje awansów: pionowe oraz poziome. Czym są, czym się różnią i co warto o nich wiedzieć?

Czym jest awans pionowy?

Awans pionowy zakłada przejście na wyższe stanowisko w hierarchii organizacyjnej firmy. Przykładem awansu pionowego może być awansowanie z pozycji specjalisty na stanowisko menedżera lub dyrektora. Ten rodzaj awansu jest często wynikiem wyjątkowych osiągnięć, zdobycia dodatkowych kwalifikacji czy też długoletniego stażu pracy w firmie.

Czym jest awans poziomy?

Awans poziomy zakłada przejście na stanowisko znajdujące się na tym samym poziomie hierarchii, ale o innym zakresie obowiązków lub w innym oddziale firmy. W przeciwieństwie do awansu pionowego, awans poziomy nie zawsze wiąże się ze znacznym wzrostem wynagrodzenia czy prestiżu, choć oczywiście często ma to miejsce. Jednak co do zasady employee value proposition na nowym stanowisku powinno być atrakcyjniejsze, niż poprzednio. Awans poziomy jest szczególnie atrakcyjny dla pracowników, którzy chcą uniknąć stresu związanego z większą odpowiedzialnością, a jednocześnie chcą rozwijać się zawodowo i zdobywać nowe doświadczenia.

Awans pionowy i poziomy: czym się różnią?

Awans pionowy i poziomy to dwa różne podejścia do rozwoju kariery zawodowej, które oferują odmienne korzyści i wyzwania. Awans pionowy polega na przejściu na wyższe stanowisko w hierarchii organizacyjnej, co zazwyczaj wiąże się z większą odpowiedzialnością, prestiżem i wyższym wynagrodzeniem. Jest on często rezultatem wybitnych osiągnięć, zdobycia dodatkowych kwalifikacji czy długoletniego stażu pracy w firmie. Korzyści z awansu pionowego to m.in. możliwość rozwoju kariery, większe zarobki i uznanie ze strony współpracowników. Należy jednak pamiętać, że awans pionowy wiąże się z większym stresem i odpowiedzialnością, co przecież nie musi odpowiadać każdemu pracownikowi.

Z kolei awans poziomy polega na zmianie stanowiska na podobnym poziomie hierarchicznym, ale w innej funkcji lub dziale firmy. Choć nie zawsze wiąże się z wyższym wynagrodzeniem czy większym prestiżem, awans poziomy oferuje inne korzyści. Dzięki niemu pracownik zdobywa nowe umiejętności i doświadczenia w różnych obszarach działalności firmy, co jest cenne w długoterminowym rozwoju kariery. Z kolei przeniesienie się do innego działu zapewnia nową perspektywę, co z kolei często przekłada się na zwiększenie motywacji oraz satysfakcji z pracy, a więc na większą satysfakcję zawodową. Awans pionowy jest szczególnie atrakcyjny dla tych, którzy chcą uniknąć stresu związanego z większą odpowiedzialnością, ale pragną nadal rozwijać się zawodowo.

Jak zwiększyć szansę na awans?

Zwiększenie szansy na awans, zarówno pionowy, jak i poziomy, wymaga proaktywnego podejścia i strategicznego planowania. Kluczowym elementem jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności. Warto inwestować w dodatkowe kursy, szkolenia oraz zdobywać certyfikaty, które mogą wyróżnić na tle innych kandydatów. Znajomość najnowszych trendów i technologii w danej branży jest również istotna. Oprócz rozwijania kompetencji technicznych, równie ważne są umiejętności miękkie, takie jak komunikacja, zdolności przywódcze i umiejętność pracy w zespole.

Budowanie silnych relacji w miejscu pracy może także znacząco wpłynąć na szanse na awans. Networking wewnątrz firmy, nawiązywanie kontaktów z kolegami z innych działów oraz regularne uczestnictwo w firmowych wydarzeniach to kroki, które mogą pomóc w budowaniu pozytywnego wizerunku i zwiększeniu widoczności w organizacji. Aktywne uczestnictwo w projektach międzydziałowych i gotowość do podejmowania dodatkowych obowiązków pokazuje zaangażowanie i chęć do rozwoju.

Nie można również zapominać o regularnym informowaniu przełożonych o swoich osiągnięciach i aspiracjach zawodowych. Warto prowadzić otwarte rozmowy o swoich celach i oczekiwaniach oraz pytać o możliwości rozwoju w firmie. Feedback od przełożonych i kolegów jest cennym źródłem informacji, które mogą pomóc w identyfikacji obszarów wymagających poprawy i dalszego rozwoju.

Jak przygotować się do awansu pionowego i poziomego?

Przygotowanie się do awansu, zarówno pionowego, jak i poziomego, wymaga przemyślanej strategii i planu działania. W przypadku awansu pionowego kluczowe jest zdobycie niezbędnych kwalifikacji i doświadczenia, które są wymagane na wyższym stanowisku. Pracownik powinien dążyć do doskonałości w swojej obecnej roli, wykazywać inicjatywę i gotowość do przyjmowania na siebie większej odpowiedzialności. Równie ważne jest rozwijanie umiejętności przywódczych, takich jak zarządzanie zespołem, podejmowanie decyzji i rozwiązywanie konfliktów. Mentoring i współpraca z bardziej doświadczonymi kolegami mogą dostarczyć cennych wskazówek i pomóc w lepszym przygotowaniu się do nowej roli.

Przygotowanie się do awansu poziomego wymaga nieco innego podejścia. Kluczowe jest zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z nowym działem lub funkcją, do której pracownik chce się przenieść. Warto zainwestować czas w poznanie specyfiki pracy w innych obszarach firmy i nawiązanie kontaktów z pracownikami tych działów. Uczestnictwo w szkoleniach i kursach związanych z nowym obszarem działalności może być również pomocne. Elastyczność i gotowość do nauki nowych rzeczy są kluczowymi cechami, które mogą ułatwić przejście na nowe stanowisko.

Niezależnie od rodzaju awansu, ważne jest, aby pracownik był dobrze przygotowany do nowych wyzwań i posiadał odpowiednie wsparcie. Regularne rozmowy z przełożonymi, jasne określenie swoich celów zawodowych oraz otwartość na feedback i sugestie to elementy, które mogą znacząco zwiększyć szanse na sukces. Warto wykorzystać awans do wynegocjowania podwyżki z pracodawcą. Należy jednak zwrócić uwagę na warunki rynkowe, a więc oczekiwania płacowe muszą być dostosowane do zakresu obowiązków oraz możliwości pracodawcy. Dobrze zaplanowana ścieżka kariery, ciągłe doskonalenie umiejętności i budowanie silnych relacji w miejscu pracy to kluczowe kroki na drodze do awansu i dalszego rozwoju zawodowego.