Aby zrezygnować ze współpracy z obecnym pracodawcą, trzeba prawidłowo złożyć wypowiedzenie umowy o pracę. Wyjaśniamy, jak to zrobić, a także omawiamy różne rodzaje wypowiedzenia oraz okresy wypowiedzenia i podpowiadamy, co zrobić po napisaniu wypowiedzenia. Przygotowaliśmy też gotowy wzór wypowiedzenia umowy o pracę, z którego możesz bezpłatnie skorzystać!

Kto może wypowiedzieć umowę o pracę?

Umowę o pracę może wypowiedzieć zarówno pracodawca, jak i pracownik. Dokument powinien mieć formę pisemną, a w jego treści musi znaleźć się krótkie uzasadnienie decyzji, ale tylko, jeśli pracodawca zdecydował się na zakończenie umowy o pracę na czas nieokreślony. W przypadku umowy na czas próbny nie ma obowiązku podania przyczyny. Również pracownik nie musi poinformować pracodawcy o przyczynie złożenia wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Co do zasady obie strony wypowiadają umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, tym niemniej jednak w wyjątkowych przypadkach opisanych w Kodeksie pracy istnieje możliwość wypowiedzenia umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Jest to najczęściej stosowany tryb wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia uzależniony jest od rodzaju umowy o pracę i stażu pracy pracownika. Poniżej przedstawiamy zestawienie okresów wypowiedzenia:

Umowa na okres próbny:

 • Do 7 dni – 1 dzień
 • Od 8 do 30 dni – 3 dni
 • Powyżej 30 dni – 7 dni

Umowa na czas określony:

 • Do 6 miesięcy – 2 tygodnie
 • Od 6 miesięcy do 3 lat – 1 miesiąc
 • Powyżej 3 lat – 3 miesiące

Umowa na czas nieokreślony:

 • Do 6 miesięcy – 2 tygodnie
 • Od 6 miesięcy do 3 lat – 1 miesiąc
 • Powyżej 3 lat – 3 miesiące

Należy pamiętać, że w niektórych sytuacjach, określonych w Kodeksie pracy, okres wypowiedzenia może ulec wydłużeniu. Dotyczy to m.in. kobiet w ciąży, pracowników niepełnosprawnych oraz pracowników w okresie przedemerytalnym.

Wypowiedzenie bez zachowania okresu wypowiedzenia

W uzasadnionych przypadkach, opisanych w Kodeksie pracy, możliwe jest wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Dotyczy to zarówno pracodawcy, jak i pracownika.

Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeśli dojdzie do:

 • Rażące naruszenia obowiązków pracowniczych przez pracownika.
 • Popełnienia przez pracownika przestępstwa umyślnego na szkodę pracodawcy lub zakładu pracy.
 • Likwidacji pracodawcy lub ogłoszenia upadłości.

Pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeśli dojdzie do:

 • Rażącego naruszenia obowiązków przez pracodawcę.
 • Utraty zdolności do wykonywania pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Należy pamiętać, że wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia musi mieć ważny powód i opierać się na konkretnych dowodach. W przypadku wątpliwości co do zasadności wypowiedzenia bez zachowania okresu wypowiedzenia, warto zasięgnąć porady prawnej, aby uniknąć długiego i drogiego postępowania sądowego.

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? Krok po kroku

Przygotowaliśmy krótki poradnik krok po kroku, który pomoże Ci napisać wypowiedzenie umowy o pracę.

Dane identyfikacyjne stron

Na początku wypowiedzenia należy podać dane identyfikacyjne zarówno pracodawcy, jak i pracownika.

Dane pracodawcy:

 • Nazwa firmy
 • Adres siedziby
 • Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Dane pracownika:

 • Imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • Numer telefonu

Informacja o rodzaju wypowiedzenia

Należy wyraźnie określić, czy wypowiedzenie jest z zachowaniem okresu wypowiedzenia, czy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jeśli wypowiedzenie jest z zachowaniem okresu wypowiedzenia, należy podać jego długość.

Okres wypowiedzenia

Należy podać datę rozpoczęcia biegu okresu wypowiedzenia oraz datę zakończenia umowy o pracę. Data rozpoczęcia biegu okresu wypowiedzenia to zazwyczaj dzień, w którym pracownik złożył wypowiedzenie. Data zakończenia umowy o pracę to ostatni dzień, w którym pracownik będzie świadczył pracę.

Powód wypowiedzenia

Jeśli wypowiedzenie jest bez zachowania okresu wypowiedzenia, należy podać powód jego złożenia. Powód musi być ważny i uzasadniony oraz opierać się na konkretnych dowodach. Przykłady uzasadnionych powodów wypowiedzenia bez zachowania okresu wypowiedzenia można znaleźć w Kodeksie pracy. Jeśli wypowiedzenie pisze pracownik, nie musi on podawać powodu, ale oczywiście można to zrobić.

Miejscowość i data

Na końcu wypowiedzenia należy wpisać miejscowość i datę jego sporządzenia.

Podpis strony wypowiadającej umowę

Wypowiedzenie musi być podpisane przez pracownika składającego wypowiedzenie.

Wzór wypowiedzenia

[Miejscowość], [data]
[Imię i nazwisko pracodawcy]
[Adres siedziby pracodawcy]

[Imię i nazwisko pracownika]
[Adres zamieszkania pracownika]

Wypowiedzenie umowy o pracę

Niniejszym wypowiadam umowę o pracę zawartą w dniu [data zawarcia umowy] na stanowisku [stanowisko pracy].

Okres wypowiedzenia wynosi [długość okresu wypowiedzenia] i rozpocznie bieg z dniem [data rozpoczęcia biegu okresu wypowiedzenia], a skończy się dniem [data zakończenia umowy o pracę].

[Podpis pracownika]

Co zrobić po napisaniu wypowiedzenia?

Po napisaniu i złożeniu wypowiedzenia umowy o pracę, należy dopiąć kilka kwestii związanych z zakończeniem pracy na danym stanowisku.

Przekazanie obowiązków służbowych

Poinformuj swojego przełożonego o planach dotyczących przekazania obowiązków służbowych swoim kolegom lub następcy. Współpracuj z pracodawcą w celu zakończenia bieżących projektów i przekazania wszelkich niezbędnych informacji. Sporządź dokumentację przekazania obowiązków, zawierającą m.in. spis zadań, projektów, haseł dostępu itp.

Urlop wypoczynkowy

Sprawdź, ile dni urlopu wypoczynkowego Ci przysługuje i wykorzystaj je przed końcem okresu wypowiedzenia. Jeśli nie możesz wykorzystać całego urlopu, możesz ubiegać się o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Urlop okolicznościowy

Masz prawo do wykorzystania urlopu okolicznościowego w okresie wypowiedzenia. Z tego rodzaju urlopu możesz skorzystać m.in. w przypadku ślubu, narodzin dziecka, choroby członka rodziny itp.

Świadectwo pracy

Po zakończeniu stosunku pracy masz prawo do otrzymania od pracodawcy świadectwa pracy. Świadectwo pracy powinno zawierać m.in. dane identyfikacyjne pracodawcy i pracownika, informacje o okresie zatrudnienia, stanowisku pracy i wynagrodzeniu. W niektórych przypadkach możesz również ubiegać się o świadectwo pracy dodatkowe.