Privacy Policy

Polityka prywatności

2 czerwca 2021 2023-09-23 12:32

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zarówno Użytkowników, Kandydatów, jak i Pracodawców.

Dowiesz się z niej w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi, a także uzyskasz informacje o przysługujących Ci prawach oraz o tym, jak obowiązujące przepisy chronią Ciebie i Twoje dane osobowe.

Dokładamy starań, żeby chronić Twoją prywatność. Stosujemy wszelkie środki ostrożności tak, aby dane były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, czy dostępem osób niepowołanych.

Niezależnie od powyższego, zachęcamy do stosowania także własnych środków ostrożności, m.in. do częstej zmiany hasła do Konta.

Przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług zapoznaj się uważnie treścią niniejszej Polityki Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z jej zasadami, prosimy o niekorzystanie z usług TopTalents.

Nasze Usługi nie są skierowane do osób poniżej 18. roku życia i świadomie nie pozyskujemy informacji na ich temat. Jeśli stwierdzimy, że osoba poniżej 18. roku życia (w szczególności dzieci) dostarczyła nam swoje dane osobowe, natychmiast je usuniemy.

O wszelkich zmianach lub aktualizacjach Polityki Prywatności, będziemy Cię informować na bieżąco na stronach TopTalents,

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych („Administrator”) jest TopTalents Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-015), ul. Twarda 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000836938, kapitał zakładowy: 20.000,00 zł, wpłacony w całości, NIP: 9452235137, REGON: 385899120.

Respektujemy Twoje prawo do prywatności, a Twoje dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem przepisów prawa oraz zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. W razie pytań w sprawach dotyczących Polityki Prywatności zachęcamy do kontaktu pod adresem: contact@toptalents.io.

II. Jakie dane przetwarzamy?

Jako Administrator przetwarzamy dane osobowe Użytkowników zawarte w plikach cookies, na podstawie zgody udzielonej przy wejściu na TopTalents. Przetwarzamy także informacje dotyczące Twojej aktywności w TopTalents, tj.: dane dotyczące oglądanych przez Ciebie Ogłoszeń, jak również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, a także informacje o stronach, z których trafiasz na TopTalents.

Przetwarzamy dane osobowe Kandydatów (Użytkowników, którzy założyli Konto) zawarte w formularzu rejestracyjnym: imię, nazwisko, adres e-mail, preferencje użytkownika, zakres zainteresowań i hasło do Konta.

Przetwarzamy także dane osobowe Pracodawców: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, preferencje użytkownika, zakres zainteresowań, login i hasło do Konta.

III. W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Jeżeli jesteś Użytkownikiem lub Kandydatem, Twoje dane przetwarzamy w celach:

 • realizacji świadczenia usług rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit. b RODO (dane są niezbędne do wykonania umowy);
 • komunikacji za pomocą poczty elektronicznej – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości
 • statystycznych, za pomocą narzędzi analitycznych dostarczanych przez partnerów świadczących usługi analityczne, w zakresie korzystania z poszczególnych funkcjonalności TopTalents – podstawą prawną przetwarzania będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora – ułatwienie korzystania ze TopTalents i poprawa usług);
 • rozpatrywania reklamacji, skarg, wniosków i pytań – podstawą prawną przetwarzania będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);
 • badania satysfakcji, co pozwala poprawiać funkcjonalności i jakość świadczonych Usług – podstawą prawną przetwarzania będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora – poprawa jakości usług, ocena satysfakcji),

Jeśli jesteś Pracodawcą / Rekruterem Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach wskazanych w ust. 1, w szczególności świadczenia przez Administratora zamówionych przez Pracodawcę Usług – podstawą prawną przetwarzania będzie tutaj wykonanie Umowy, której stroną jest Pracodawca, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (dane są niezbędne do wykonania umowy). Ponadto, dane te będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego usług Administratora, tj. przesyłania Pracodawcom/ Rekruterom informacji handlowych związanych z funkcjonowaniem TopTalents – podstawą przetwarzania będzie tutaj art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

 • Administrator oraz Pracodawca udostępniają sobie wzajemnie dane służbowe swoich wybranych przedstawicieli, w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, numer służbowego telefonu kontaktowego, stanowisko. Takie udostępnienie realizowane jest w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora oraz Klienta w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO, polegający na możliwości prawidłowej realizacji Umowy przez Pracodawcę i Administratora oraz wymiany informacji niezbędnych do wykonania i rozliczenia Umowy, w tym badania satysfakcji Pracodawcy z wykonanych Usług.
 • Jeżeli wyrazisz swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jako podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych zastosowanie będzie miał art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Twoje dane mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu na zasadach określonych w art. 22 RODO. Profilowanie odbywa się z wykorzystaniem takich narzędzi jak Google Analytics (informacje o zasadach profilowania: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html). Przesłanką prawną przetwarzania danych osobowych jest wówczas Twoja zgoda. Profilowanie podejmowane jest w celu przygotowania dla Ciebie dedykowanej oferty. Nie powoduje to negatywnych konsekwencji dla Ciebie.

IV. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Aplikując na Ogłoszenie udostępnione przez danego Pracodawcę, wyrażasz zgodę na administrowanie Twoimi danymi osobowymi do celów rekrutacyjnych przez tego Pracodawcę. W tym zakresie administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Pracodawca.

Odbiorcą Twoich danych jako Użytkownika, Kandydata, Pracodawcy lub Rekrutera mogą być, także podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych w celu umożliwienia realizacji usług TopTalents, w tym dostawcom usług w chmurze, IT, hostingowych, operatorom systemów mailingowych wykorzystywanych przez Administratora do celu wysyłki wiadomości mailowych w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności, konsultantom – jako podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami (podmioty te podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania).

Odbiorcą Twoich danych jako Pracodawcy lub Rekrutera mogą być także podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi Zamówienia, wystawienia faktury lub realizacji Umowy, na czas potrzebny do realizacji tego celu, w tym w szczególności usługodawcy usług księgowych i oprogramowania księgowego, czy także obsługujących płatności, jak również operatorzy systemów mailingowych wykorzystywanych przez nas w celu wysyłki wiadomości mailowych jedynie w zakresie wskazanym w niniejszej Polityce Prywatności.

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności Policja, Prokuratura, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

V. Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Zapewniamy, że Twoje dane będą przechowywane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane.

W zakresie niezbędnym do dokonania rozliczeń finansowych, dane będą przetwarzane do upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów. Ponadto, wszystkie wystawione dokumenty księgowe, takie jak np. faktury, uwzględniane są w prowadzonej przez Administratora dokumentacji księgowej, a co za tym idzie dane będą w tym zakresie przetwarzane przez okres czasu, wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

W przypadku danych przetwarzanych w celu zabezpieczenia roszczeń są one przetwarzane przez ustawowo określony czas przedawnienia roszczeń.

Dane pochodzące z plików cookies są przechowywane na czas korzystania ze TopTalents (pliki sesyjne) lub do momentu skorzystania przez Ciebie z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pocztą elektroniczną, wówczas przechowujemy dane w tym zakresie do czasu zgłoszenia żądania usunięcia lub sprzeciwu.

VI. Jakie są Twoje prawa w związku z danymi?

Masz prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO) – masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Masz również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także informacji, o których szczegółowo traktuje RODO;
 • sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO) – masz prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Twoje dane osobowe, które są nieprawidłowe. Masz również prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe;
 • usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) – (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) masz prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Twoje dane osobowe. Możemy odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, powołując się na art. 17 ust. 3 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) – masz prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych. Jeśli skorzystasz z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać w wyjątkowych sytuacjach, wskazanych w art. 18 ust. 2 RODO;
 • przenoszenia danych (art. 20 RODO) – masz prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Twoich danych innemu administratorowi – w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Mogą to być dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie, jak i dane wynikające z Twojego zachowania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO) – możesz w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Z powyższymi przepisami możesz zapoznać się na stronie – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

W celu skorzystania ze swoich praw skontaktuj się z nami pocztą tradycyjną pod adresem wskazanym w pkt I.1. lub pocztą elektroniczną poprzez adres e-mail: contact@toptalents.io.

Jeżeli wystąpisz do nas z żądaniem realizacji któregoś z Twoich praw, spełnimy to żądanie albo odmówimy jego spełnienia podając przyczynę odmowy, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni po otrzymaniu żądania. Jeżeli jednak, z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w tym terminie, spełnimy je w ciągu kolejnych 30 dni, informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa., www.uodo.gov.pl. Istnieje możliwość złożenia skargi drogą elektroniczną pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/134/233.

VII. Jak zabezpieczamy Twoje dane?

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę Twoich danych osobowych. Przede wszystkim zabezpieczamy je przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Stosowane środki to m.in.:

 • zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem,
 • certyfikat SSL na stronach TopTalents , na których podawane są dane Użytkowników / Kandydatów lub Pracodawców / Rekruterów,
 • umożliwienie dostępu do Konta lub Konta Pracodawcy jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła,
 • szyfrowanie danych,
 • zabezpieczenie przed spamem oraz botami.

VIII. Korzystanie z plików cookies

Są to niewielkie pliki przesyłane przez serwer internetowy na twardy dysk Twojego urządzenia. Mogą być wykorzystywane do gromadzenia informacji o dacie i godzinie Twojej wizyty, historii przeglądania, preferencjach, oraz nazwie. Możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, aby odrzucić wszystkie lub niektóre pliki cookies. Pamiętaj, że jeśli zablokujesz albo odrzucisz pliki cookies, niektóre z naszych Usług lub niektóre części TopTalents mogą stać się dla Ciebie niedostępne lub mogą nie działać prawidłowo. Decyzje dotyczące danych osobowych związanych z wykorzystaniem cookies są podejmowane w sposób zautomatyzowany, a także są poddawane profilowaniu w rozumieniu RODO. Więcej dowiesz się z Polityki Cookies.

IX. Przekazywanie danych do państw trzecich – spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Twoje dane mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach korzystania przez nas z narzędzi udostępnianych m.in. Google.

Pilnujemy, aby podmioty te spełniały wymogi ochrony danych. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać bezpieczeństwo danych w ramach tzw. programu Privacy Shield (więcej informacji pod adresem: www.privacyshield.gov).